White - Wash Basin Pedestal
 
Gracy Nokia Elentra
Size : 480x500x840mm Size : 570x420x840mm Size : 580x450x840mm
     
Qundra Salvi Plazma
Size : 550x455x840mm Size : 550x430x840mm Size : 660x460x840mm
     
Sofia Nokia Half Salvi Half
Size : 550x455x840mm Size : 570x420x530mm Size : 550x430x530mm
     
   
Sunny Half    
Size : 560x455x485mm    
     
    BACK